Kom op tegen Kanker steunt lotgenotengroepen

Contact met lotgenoten is voor veel kankerpatiënten erg waardevol
 

Leven met en na kanker kan een sterke impact hebben op het leven van mensen en hun naasten. Iedereen zoekt zijn eigen weg en het kan een enorme steun betekenen om te horen hoe anderen hun weg gezocht en gevonden hebben. De meerwaarde van lotgenotencontact als GOEDE AANVULLING OP DE MEDISCHE EN VERPLEEGKUNDIGE ZORG, blijkt uit heel wat onderzoek¹ en praktijkervaring vanuit de werking van Kom op tegen Kanker, met name:

 • Psychosociale effecten: lotgenotencontact zorgt voor een toenemende kwaliteit van het leven.
 • Economische winst: minder frequent en efficiënter gebruik van hulpmiddelen, minder opnames in ziekenhuizen of verpleeginrichtingen, minder shop-gedrag op vlak van zorg- en hulpverlening, minder en effectiever gebruik van medicatie.
 • Lotgenotencontact brengt een betere relatie patiënt-cliënt en zorgverlener-hulpverlener tot stand.
 • Maatschappelijke participatie: lotgenotengroepen² spelen een belangrijke rol bij het opnieuw deelnemen aan de maatschappij. Door de steun van lotgenoten blijken mensen ook sneller terug aan het werk te gaan.
 • Positievere beeldvorming: lotgenotengroepen ijveren ervoor de negatieve beeldvorming die samenhangt met sommige aandoeningen, uit de wereld te helpen.

  ¹ o.a. Peter Gielen, Jozefien Godemont, Koen Matthijs en Annemie Vandermeulen, 'Mensen helpen mensen. De kracht van zelfhulp en lotgenotencontact', uitgave Trefpunt Zelfhulp, Lannoo Campus, 2012, 160 blz.
  ² Sinds 2012 spreekt Kom op tegen Kanker over 'lotgenotengroepen', dit op vraag van de groepen zelf. Lotgenotengroep, patiëntengroep of zelfhulpgroep: het zijn in wezen dezelfde benamingen.

Waaruit bestaat de steun van Kom op tegen Kanker?

 

In het voorjaar 2018 telt Vlaanderen iets meer dan 55 lotgenotengroepen die een aanbod opzetten voor oncologische patiënten en hun naasten. De laatste jaren heeft Kom op tegen Kanker een uitermate belangrijke bijdrage geleverd om lotgenotengroepen op te zetten en te begeleiden. Die groepen zorgen met zo’n 600 vrijwilligers voor enkele honderden activiteiten voor duizenden (ex-)kankerpatiënten en hun naasten (gaande van individuele gesprekken, groepsbijeenkomsten, ondersteuning via mail, nieuwsbrieven, symposia,…).
De lotgenotengroepen kunnen een beroep doen op de ondersteuning van Kom op tegen Kanker. De meeste groepen zijn georganiseerd rond een specifieke pathologie. Er zijn lotgenotengroepen voor mensen met borstkanker, voor stomadragers, voor mensen met een hematologische aandoening enz. Kijk hiervoor op www.allesoverkanker.be/lotgenotengroepen

 

Kom op tegen Kanker biedt al jaren steun en zichtbaarheid, aan lotgenotengroepen:

 • Een uniek aanspreekpunt binnen Kom op tegen Kanker: Diane Mandelings, coördinator Lotgenotengroepen (Diane.Mandelings@komoptegenkanker.be, 02/227 69 56). Ze ondersteunt, stimuleert samenwerking, informeert, faciliteert en begeleidt bestaande en nieuwe initiatieven op vlak van lotgenotencontact met de bedoeling de kwaliteit en continuïteit hiervan te waarborgen of te verhogen.
 • (Oncospecifieke) vormingen, trainingen en opleidingen op maat.
 • De lotgenotengroepen mee een plaats en een gezicht geven door o.a. de prominente aanwezigheid op www.allesoverkankder.be, de agenda in het patiëntenmagazine Leven in de  displays van de ziekenhuizen, op de Dag tegen Kanker (derde dag van oktober).
 • Actief betrekken bij de werking van Kom op tegen Kanker, o.a. door bevragingen, input beleidswerk, leden van lotgenotengroepen in de Algemene Vergadering en Raad van bestuur, fora, klankbordgroepen, danken van vrijwilligers actief bij kankerpatiënten...
 • Toekennen van een structurele financiële werkingstoelage om lotgenotengroepen te stimuleren om een kwaliteitsvolle werking uit te bouwen (voor alle details en info: zie hieronder: 'voorwaarden om financiële steun te krijgen van Kom op tegen Kanker')

Financiële steun van Kom op tegen Kanker

 

Een lotgenotengroep is een feitelijke vereniging of vzw die ondersteuning wil bieden aan kankerpatiënten en/of mensen uit hun omgeving met het oog op een verbetering van de persoonlijke beleving en het sociaal functioneren.

 • Onder lotgenoten wordt verstaan: (ex-)kankerpatiënten en de mensen uit hun omgeving.
 • Een lotgenotengroep heeft een permanente bestuursstructuur waarin een meerderheid van vrijwilligers-lotgenoten zetelen.
 • Een lotgenotengroep organiseert op vrijwillige basis individuele en/of collectieve vormen van lotgenotenondersteuning, infoverstrekking en eventueel belangenbehartiging voor de doelgroep van kankerpatiënten en mensen uit hun omgeving.De specifieke meerwaarde van een lotgenotengroep steunt op de ervaringskennis en de voorbeeldfunctie van lotgenoten.
   

Hoe financiële steun krijgen van Kom op tegen Kanker?

Kom op biedt voor lotgenotengroepen een financiële ondersteuning

Starttoelage

Voor startende lotgenotengroepen of groepen die voor het eerst bij Kom op tegen Kanker een werkingstoelage aanvragen.
Om een dossier te kunnen indienen moeten volgende documenten worden voorgelegd:

 • Ingevuld sjabloon ‘aanvraag starttoelage’
 • Bankrekeningnummer op naam van de lotgenotengroep (bankattest + vermelding volmachthouders)
 • Statuten (vzw)
 • Huishoudelijk reglement
 • Bewijs dat er een verzekering werd afgesloten voor de vrijwilligers
 • Kennismakingsfolder (of minstens aanzet tot)
 • Programma-aanbod voor de komende 6 maand
 • Tekst aanleveren voor de kennismakingspagina allesoverkanker.be
 • Begroting voor lopend werkjaar
 • Bereidheid van de vrijwilligers om een basisvormingsmoment voor oncologische vrijwilligers te volgen (vrijwilligerschool Kom op tegen Kanker)

 

Werkingstoelage lotgenotengroepen

Lotgenotengroepen kunnen jaarlijks een werkingstoelage aanvragen bij Kom op tegen Kanker. Hiervoor dienen ze volgende documenten op te laden:

 • Ingevuld sjabloon aanvraag werkingstoelage
 • Programma-aanbod voor het volgend werkjaar
 • Een overzicht van de gevolgde vormingsmomenten (registratiedocument)
 • Een overzicht van de geplande activiteiten met en zonder spreker (registratiedocument)
 • Een resultaatrekening met inkomsten en uitgaven voor het voorbije werkjaar
 • De begroting voor het komend werkjaar met inbegrip van de verwachte toelage van Kom op tegen Kanker
 • Een bankattest ingeval het bankrekeningnummer wijzigde
 • De statuten (vzw) in geval van wijzigingen

 

Werkingstoelage samenwerkingsplatformen

 • Aanvraagformulier ‘werkingstoelage platformen’ volledig ingevuld
 • Gedetailleerd financieel verslag van voorbije werkjaar inclusief bewijsstukken (bij voorkeur in één enkele pdf)
 • Gedetailleerde begroting (met inkomsten en uitgaven) voor het lopend werkjaar
 • Ondertekende samenwerkingsovereenkomst indien gewijzigd tov 2017
 • Statuten (vzw) indien gewijzigd
 • Bankattest indien het bankrekeningnummer is gewijzigd
   

Projectfinanciering

Voorwaarden:

 • Aanvrager: lotgenotengroep (vzw) met een werking op Vlaams niveau; er mag geen samenwerkingsplatform actief zijn voor de betrokken pathologie.
 • Activiteit: de activiteit heeft als primair doel medisch-technische informatie te verspreiden (symposium, colloquium); activiteiten gericht op ontspanning zijn uitgesloten.
 • Betoelaging: op basis van de ingediende begroting mbt de voorgestelde activiteit, echter met een plafond van € 5.000.
 • Rapportering: na de activiteit dient een financieel rapport ingediend te worden met een gedetailleerd overzicht van de gemaakte kosten inclusief bewijsstukken; obv een evaluatie van het financieel rapport kan een deel van de projectfinanciering teruggevorderd worden desgevallend in mindering gebracht worden van de (toekomstige) werkingstoelagen. Eventuele winsten die geboekt werden met de activiteit worden eveneens in mindering gebracht van de toelage. Hiervoor wordt een overeenkomst afgesloten tussen de betrokken lotgenotengroep en Kom op tegen Kanker.

Nuttige links voor lotgenotengroepen
 

Naast Kom op tegen Kanker zijn andere organisaties die zich inzetten voor patiëntengroepen, verenigingen, vrijwilligerswerkingen, ...

Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.
Lotgenotengroepen kunnen, als ze voldoen aan de voorwaarden, lid worden van het VPP.

Trefpunt Zelfhulp biedt ondersteuning van zelfhulpgroepen en informatie over zelfhulp. Daarnaast stimuleren ze onderzoek rond lotgenotencontact en werken ze samen met organisaties en overheden om zelfhulp te promoten.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk ondersteunt het vrijwilligerswerk in Vlaanderen met advies & instrumenten, informatie, vorming & studiedagen, promotie & sensibilisering, belangenbehartiging en de gratis Vlaamse Vrijwilligersverzekering.
Lotgenotengroepen kunnen lid worden van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Socius is het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ze zijn voor alle professionals uit de sector en hun organisaties, doch hebben ook aandacht voor vrijwilligers. Socius biedt een open en brede waaier van activiteiten aan waaraan sociaal-culturele werkers en organisaties kunnen deelnemen. Ze leveren ook maatwerk.

 

Help mee

Doe een gift!