Kanker voorkomen: 'roken en meeroken' en 'recht op een gezond leefmilieu'

De beleidsbeïnvloedende initiatieven van Kom op tegen Kanker om kanker te voorkomen, focussen zich op

1. Roken en meeroken

Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker. Daarom richt Kom op tegen Kanker zijn pijlen in de eerste plaats op de strijd tegen het roken en het meeroken. Meer in het bijzonder wil Kom op vermijden dat jongeren beginnen met roken en dat mensen, en zeker kinderen, buiten hun wil worden blootgesteld aan tabaksrook. Door verschillende campagnes en beleidsbeïnvloeding is het draagvlak voor het recht op een rookvrije omgeving de voorbije jaren sterk gegroeid.

 

 • Aantal kinderen dat dagelijks in de rook zit is gehalveerd in 4 jaar tijd.
  Het aantal kinderen dat dagelijks in de tabaksrook van hun ouders leeft, is sterk gedaald. Dat blijkt uit een enquête over het rookgedrag in Vlaamse gezinnen die Kom op tegen Kanker al voor de derde keer liet uitvoeren door het onafhankelijke onderzoeksbureau Kantar TNS. Bij de vorige bevraging in 2014 zaten nog 68.000 kinderen dagelijks in de tabaksrook. In 2018 is dat aantal gedaald tot 36.000. Ouders geven aan dat ze hun rookgedrag wel degelijk aanpassen door de preventiecampane Binnen roken is nooit oké: 1 op de 3 rookt daardoor niet meer binnen. Maar we kunnen nog veel meer doen om gezondheidswinst te behalen, zoals een wettelijk verbod op roken in de auto in het bijzijn van kinderen. Lees het hele persbericht en de resultaten van het onderzoek.
   
 • Vlaamse vloggers versus sigaretten: bekende Youtubers tonen hoe vies roken is.
  Kom op tegen Kanker zette een antirookcampagne op die de jongeren aanspreekt. Daarom schakelde het vier jonge Vlaamse vloggers in. De YouTubers laten vanaf 17 oktober 2016 in een serie video's aan de hand van proefjes zien welke schadelijke stoffen er in tabaksrook zitten. Die bevat 4000 chemische stoffen, waarvan de meeste giftig en 70 kankerverwekkend zijn. Lees meer over dit initiatief in het persbericht. De filmpjes staan verzameld op www.vloggersvssigaretten.be
   
 • Mensen beter beschermen tegen gedwongen meeroken: daarvoor ijvert Kom op tegen Kanker al een tijdje. 22 onderzoekers van de Leuvense rechtsfaculteit onderzochten aan de hand van verschillende casussen hoe we dat juridisch voor elkaar kunnen krijgen. Op 11 maart 2016 hebben de KU Leuven en Kom op tegen Kanker bevindingen voorgesteld. Kom op tegen Kanker stelde op basis van het rapport een ambitieus actieplan op. Want heel wat mensen worden nog altijd buiten hun wil blootgesteld aan tabaksrook. Denk maar aan een poetshulp bij zware rokers of minderjarigen in de auto. Bekijk de filmpjes op ons YouTube-kanaal! Of lees het persbericht.
   
 • 'Binnen roken is nooit oké'  Kom op tegen Kanker startte in januari 2016 met een stevig voornemen om kinderen uit de tabaksrook te houden en lanceerde de sensibiliseringscampagne 'Binnen roken is nooit oké' (kijk hier naar de campagnesite).  De campagne wil ouders die binnen roken, helpen om hun rookgedrag aan te passen, en zo kinderen geven waar ze recht op hebben: opgroeien in een gezonde leefomgeving. Lees hier het persbericht.
   
 • Op 30 april 2015 stuurde Kom op tegen Kanker een mail naar alle volksvertegenwoordigers. Aanleiding was het wetsvoorstel in verband met het invoeren van neutrale sigarettenverpakkingen dat die dag op de agenda stond van de plenaire vergadering.
   
 • Op vraag van Kom op tegen Kanker besliste Club Brugge in juni 2014 om zijn stadion volledig rookvrij te maken. Dat voorbeeld kreeg al snel navolging van Anderlecht.
   
 • Uit een enquête die TNS Media eind 2014 deed in opdracht van Kom op tegen Kanker bleek dat 68.000 kinderen in Vlaanderen thuis dagelijks in tabaksrook zitten. Dit houdt enorme gezondheidsrisico's in. Positief is wel dat het aantal kinderen dat dagelijks in de rook zit in zeven jaar tijd bijna is gehalveerd. Al groeit de sociale kloof op dit vlak. Lees hier het persbericht over de bevindingen van het onderzoek en de volledige presentatie van de resultaten van het onderzoek.
   
 • De volgende jaren zal Kom op tegen Kanker zich verder inzetten opdat niet-roken in het bijzijn van kinderen de norm wordt en om jongeren van de sigaret te houden. Kom op pleit daarom onder meer voor een rookverbod in auto’s waar kinderen zitten, voor een drastische verhoging van de tabakstaksen, een beperking van de tabaksverkooppunten en een verbod op reclame en het uitstallen van tabak in die winkels.
   
 • Zijn grootste succes in de strijd tegen gedwongen meeroken boekte Kom op tegen Kanker op 15 maart 2011. Toen verklaarde het Grondwettelijk Hof de uitzonderingen op het rookverbod in de horeca ongrondwettelijk. Kom op, dat de zaak voor het Hof had gebracht, dwong op die manier een algemeen rookverbod in de horeca af.
   

 • In september 2003 pleitte Kom op tegen Kanker met zijn ‘Platformtekst over gedwongen meeroken’ voor het eerst voor een rookvrije leefomgeving voor iedereen. Het was de aanleiding voor de NMBS om zijn treinen rookvrij te maken en voor de overheid om werk te maken van rookvrije werkplekken. Intussen zorgt dat rookverbod op het werk ervoor dat er in Vlaanderen elk jaar ruim 425 dodelijke hartinfarcten minder zijn.

2. Recht op een gezond leefmilieu

Kom op tegen Kanker ijvert voor het recht op een gezond leefmilieu. Daarom pleit het enerzijds voor maatregelen die de blootstelling aan fijn stof kunnen terugdringen en anderzijds voor een betere bescherming tegen chemische stoffen in onze leefomgeving.

De blootstelling aan fijn stof door verkeersverontreiniging terugdringen

 • De leden van de coalitie #dieselgate, waaronder Kom op tegen Kanker, sloegen in oktober 2015 de handen in elkaar in de strijd voor eerlijke en propere wagens. Lees hierover het persbericht van 26 oktober 2015. Maar op het moment dat een duidelijk signaal wordt verwacht van de EU-regeringen dat autoconstructeurs de emissienormen in reële rijomstandigheden effectief moeten respecteren, gaven deze de toelating om de NOx-normen verder te overschrijden. Lees hierover het persbericht van 30 oktober 2015.
   

 • Kom op tegen Kanker pleitte voor een slimme kilometerheffing voor vracht- en personenwagens, de hervorming van de verkeersbelastingen en gelijke accijnzen voor benzine en diesel om de uitstoot van fijn stof terug te dringen. Lees hierover het persbericht (18/10/2013)
   

 • Kom op tegen Kanker onderschrijft de eisen van Childproof om de verkeersverontreiniging terug te dringen. Childproof, een interdisciplinair forum van 6 wetenschappers en 15 maatschappelijke organisaties, waaronder Kom op tegen Kanker, vraagt de overheid om kinderen en andere kwetsbare groepen beter te beschermen tegen de negatieve gezondheidsimpact van verkeersverontreiniging. Wetenschappelijk onderzoek maakt immers duidelijk dat kinderen extra kwetsbaar zijn voor luchtverontreiniging  en de gevolgen hiervan hun leven lang meedragen.
   
 • Kom op tegen Kanker onderschreef eerder ook al het standpunt van Childproof over luchtkwaliteit.
   
 • Kom op tegen Kanker werkte ook mee aan een succesvolle petitie tegen de verloning met bedrijfswagens en brandstof, een fiscale gunstregeling die voor langere files en meer luchtvervuiling zorgt.

Beschermen tegen chemische stoffen in onze leefomgeving

 • September 2018. Kom op tegen Kanker ondertekent het charter van de asbestcampagne van Fedris en Contstructiv. De sensibiliseringscampagne richt zich zowel naar de burger als naar werknemers die met asbest in contact komen. De campagne wil informeren maar niet bang maken: 'Wees alert voor asbest. Als je het goed aanpakt heb je niks te vrezen'. Meer info op www.alertvoorasbest.be.
  Verschillende organisaties ondertekenden het charter, waaronder Kom op tegen Kanker. Hier vindt u het charter.
   
 • Juni 2018. Kom op tegen Kanker onderschrijft eisen voor een EU-strategie tegen hormoonverstorende stoffen (EDC's).
  Lees hier het nieuwsbericht. En lees hier het document over de essentiële elementen van een EU-strategie voor hormoonverstorende stoffen (pdf).
   

 • Vijf jaar nadat REACH (de Europese verordening voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen) in 2007 van kracht werd, evalueerde Kom op tegen Kanker de uitvoering van deze Europese wetgeving inzake chemische stoffen en het beleid op het vlak van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
  Ondanks het feit dat er de afgelopen jaren belangrijke stappen werden gezet, vindt Kom op tegen Kanker dat striktere maatregelen nodig zijn om het recht op een gezonde leefomgeving te garanderen.
  In mei 2012 verscheen het rapport van Kom op tegen Kanker: ‘Een kritische blik op het beleid inzake aan kanker gerelateerde chemische stoffen in onze leefomgeving.’ (lees de samenvatting) De publicatie van het rapport ging internationaal niet onopgemerkt voorbij. Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Journal of Epidemiology and Community Health (JECH) nodigde de onderzoeker van Kom op tegen Kanker uit om een commentaarstuk te schrijven over de doeltreffendheid van deze Europese regelgeving. Het artikel wijst op het belang om de preventie van milieublootstelling die (mogelijk) verband houdt met kanker, op te nemen in het kankerbeleid en nationale kankerplannen.
  Kom op tegen Kanker besteedt in het rapport ook ruime aandacht aan hormoonverstorende chemische stoffen. Hormoonverstoorders worden in verband gebracht met ernstige chronische ziekten, waaronder kanker. Kom op tegen Kanker onderschrijft ook het standpunt van Childproof over hormoonverstorende stoffen. Childproof, een interdisciplinair forum van zes wetenschappers en vijftien maatschappelijke organisaties, waaronder Kom op tegen Kanker, vraagt de overheid om kinderen en andere kwetsbare groepen beter te beschermen tegen de negatieve gezondheidsimpact van hormoonverstorende stoffen. Typisch voor hormoonverstoorders is dat ze op een heel bijzondere manier schadelijk zijn tijdens specifieke fasen van de menselijke ontwikkeling, voornamelijk wanneer de meeste weefsels zich nog aan het vormen zijn. Dit betekent dat ongeboren en jonge kinderen bijzonder kwetsbaar zijn voor de impact van EDC's.
  Een aantal leden van Childproof (Kom op tegen Kanker, de Gezinsbond, de Bond Beter Leefmilieu en Allergienet) riepen begin januari 2015 ook op om massaal NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen bij een rondvraag van de Europese Commissie.
  Eind april 2015 onderschreef Kom op tegen Kanker, samen met verschillende belangen- en milieuorganisaties de eis om het gebruik van glyfosaathoudende producten door particulieren te verbieden. Die stof zou immers kankerverwekkend zijn.

 

Help mee

Doe een gift!